Astor group delårsrapport Q2

23.08.25

Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Astor Group AB (publ) avger härmed halvårsrapport för första halvåret 2023.

För ytterligare information se Astor Group Delårsrapport 2

Koncernen sammanfattning andra kvartalet 2023

• Nettoomsättningen ökade till 22 126 (18 288) TSEK

• Orderingången uppgick till 51 700 (25 066) TSEK

• Orderboken vid periodens utgång var 95 963 (58 802) TSEK

• EBITDA uppgick till -1 188 (2 205) TSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 043 (577) TSEK

• Periodens kassaflöde uppgick till 2 845 (-6 801) TSEK

• Resultatet per aktie uppgick till -0,115 (0,019)* SEK

• Soliditeten uppgick till 35 % (19 %)

Koncernen sammanfattning första halvåret 2023

• Nettoomsättningen ökade till 38 664 (20 801) TSEK

• Orderingången uppgick till 64 478 (41 547) TSEK

• Orderboken vid periodens utgång var 95 963 (58 802) TSEK

• EBITDA uppgick till -2 064 (1 854) TSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 626 (-629) TSEK

• Periodens kassaflöde uppgick till 3 534 (2 204) TSEK

• Resultatet per aktie uppgick till -0,216 SEK (-0,028)* SEK

• Soliditeten uppgick till 35 % (19 %)

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 25 587 729 aktier per 2023‐06‐30. För jämförelsesiffran har samma
antal aktier används.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Orderingång: Det totala värdet på erhållna beställningar under perioden i koncernen.
Orderboken: Det totala värdet på de beställningar i koncernen som är kvarvarande att leverera efter periodens utgång.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Astor Group avses Scandinavian Astor Group AB (publ) med organisationsnummer 559353–3922

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us