KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ASTOR GROUP AB

24.07.05

Aktieägarna i Scandinavian Astor Group AB, org.nr 559353–9322 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 juli 2024, kl. 09.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 08.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juli 2024,
 • dels senast den 17 juli 2024, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget via e-post till info@astorgroup.se eller via brev till Torshamnsgatan 9, 164 40, Kista (märk kuvertet “EGM 2024”). Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adress.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 17 juli 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.astorgroup.se) senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. Beslut om a) införande av personaloptionsprogram 2024/2028 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag, b) riktad emission av teckningsoptioner som säkringsarrangemang och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 7. Beslut om a) införande av incitamentsprogram 2024/2028 för styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 – Beslut om a) införande av personaloptionsprogram 2024/2028 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag, b) riktad emission av teckningsoptioner som säkringsarrangemang och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att införa ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag i enlighet med de villkor som framgår av punkten a) nedan (”Personaloptionsprogram 2024/2028”). Programmet löper under tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner som ger rätt till att förvärva aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 175 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden tio (10) handelsdagar innan den 23 juli 2024, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2024/2028 föreslår styrelsen även att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med punkten b) nedan samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i personaloptionsprogrammet i enlighet med punkten c) nedan. Styrelsens förslag enligt punkterna a), b) och c) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

 1. Förslag till beslut om införande av Personaloptionsprogram 2024/2028 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2024/2028 i enlighet med följande villkor och principer:

 • Personaloptionsprogram 2024/2028 ska omfatta maximalt 850 000 personaloptioner. Personaloptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 850 000 aktier i Bolaget.
 • Tilldelning av personaloptioner ska kunna ske fram till och med den 31 december 2024 för att möjliggöra att även nya rekryteringar kan erbjudas personaloptioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2024/2028.
 • Personaloptionsprogrammet ska vara riktat till befintliga och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag (”Deltagarna”). Fördelning av personaloptioner mellan de två kategorierna av Deltagare ska ske enligt följande.
A.    Ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och Bolagets dotterbolag bestående av högst 10 personer kan tilldelas lägst 25 000 och högst 75 000 personaloptioner vardera, sammanlagt högst 600 000 personaloptioner.
B.    Bolagets verkställande direktör kan tilldelas högst 250 000 personaloptioner.
 • Personaloptionerna ska överlåtas till Deltagarna vederlagsfritt.
 • De tilldelade personaloptionerna tjänas in efter tre (3) år, räknat från första tilldelningstillfället.
 • Tilldelning och vederlagsfri överlåtelse av personaloptionerna förutsätter att (i) Deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, samt (ii) att Deltagaren har ingått ett separat avtal med Bolaget gällande personaloptionerna. Styrelsen ska tillse att avtalen med respektive Deltagare innehåller bestämmelser om att Deltagaren inte äger rätt att överlåta, pantsätta eller på annat sätt disponera över personaloptionerna  samt att samtliga av Deltagarens personaloptioner förfaller om Deltagarens anställning hos Bolaget upphör under intjänandeperioden.
 • Förutsatt att personaloptioner tilldelats och intjänats berättigar varje personaloption innehavaren att under perioden från och med den 1 januari 2028 till och med den 31 mars 2028 vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 175 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden tio (10) handelsdagar innan den 23 juli 2024, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde.
 • Deltagande i Personaloptionsprogram 2024/2028 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 • Styrelsen ansvarar för den närmare utformningen av avtalen med Deltagarna och hanteringen av Personaloptionsprogram 2024/2028. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands i tillämpliga fall.
 • Antalet aktier som varje personaloption genom erhållna vederlagsfria teckningsoptioner kan berättiga till teckning av, ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en personaloption inte ska påverkas av sådana händelser. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogram 2024/2028, helt eller delvis.
 1. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner som säkringsarrangemang

För att säkerställa leverans av aktier till Deltagarna i Personaloptionsprogram 2024/2028 föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 850 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor.

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Personaloptionsprogram 2024/2028.
 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 850 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 224 132,48
 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med 1 januari 2028 till och med 31 mars 2028 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 175 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden tio (10) handelsdagar innan den 23 juli 2024, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 augusti 2024 på särskild teckningslista. Överteckning kan inte ske.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor enligt Bilaga A.
 1. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 • Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med fördelningen under punkten a) ovan samt ingå avtal med Deltagarna enligt ovan.
 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Bakgrund och skäl till förslaget

Syftet med Personaloptionsprogram 2024/2028 är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos nuvarande ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Utspädning och kostnader m.m.

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av Personaloptionsprogram 2024/2028, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av säkringsåtgärder i enlighet med förslaget i punkten b) ovan, uppgår till cirka 2,18 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Med beaktande av incitamentsprogram 2024/2028 som föreslås i punkten 7 nedan och andra utestående incitamentsprogram i Bolaget kan den maximala utspädningen komma att bli cirka 4,74 procent.

Personaloptionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Om personaloptioner utnyttjas kommer Personaloptionsprogram 2024/2028 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på Deltagarens anställningsförhållande, dels hur många personaloptioner som tjänas in, dels på värdet av den förmån som Deltagaren slutligen erhåller, dvs. optionernas värde vid utnyttjandet 2028. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden.

Baserat på antagandet att samtliga personaloptioner som ingår i Personaloptionsprogram 2024/2028 tjänas in, en antagen teckningskurs om 21,88 SEK vilket motsvarar 175 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden 19 juni 2024 till och med den 3 juli 2024, en antagen aktiekurs om 30 SEK vid utnyttjandet av personaloptionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för Personalotionsprogrammet, inklusive sociala avgifter, att högst uppgå till 4 344 608 kronor, vilket motsvarar cirka 14 procent av Bolagets totala lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnaderna för räkenskapsåret 2023. Om den antagna aktiekursen om 30 SEK, skulle vara lägre eller högre kommer även kostnaderna för personaloptionsprogrammet att justeras därefter.

Övriga utestående incitamentsprogram

Vid årsstämma den 8 december 2022 beslutades det om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag (”Incitamentsprogram 2023/2025A”) och om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelsen i Bolaget (”Incitamentsprogram 2023/2025B”). Incitamentsprogram 2023/2025A omfattar maximalt 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,10 kronor. Teckningsperioden löper från och med den 15 december 2025 till och med den 30 december 2025. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar en utspädning för befintliga aktieägare om 1,28 procent per dagen för kallelsen. Incitamentsprogram 2023/2025B omfattar maximalt 350 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,10 kronor. Teckningsperioden löper från och med den 15 december 2025 till och med den 30 december 2025. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,9 procent per dagen för kallelsen.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat Personaloptionsprogram 2024/2028 i samråd med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt detta förslag erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 – Förslag till beslut om a) införande av incitamentsprogram 2024/2028 för styrelsens ledamöter, b) riktad emission av teckningsoptioner och c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägaren Anders Danielsson Trä AB (”Aktieägaren”) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 150 000 teckningsoptioner för styrelsens ledamöter (”Incitamentsprogram 2024/2028”).

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2024/2028 föreslår Aktieägaren även att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.

 1. Förslag till beslut om införande av Incitamentsprogram 2024/2028 för styrelsens ledamöter

Aktieägaren föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2024/2028 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

 • Incitamentsprogram 2024/2028 ska omfatta maximalt 150 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 150 000 aktier i Bolaget.
 • Incitamentsprogrammet ska vara riktat till styrelsens ledamöter i Bolaget (”Deltagarna”) enligt följande.
A.    Styrelseordförande ska erbjudas att förvärvas högst 25 000 teckningsoptioner.
B.    Övriga fem styrelseledamöter ska erbjudas att förvärva högst 25 000 teckningsoptioner vardera, sammanlagt högst 125 000 teckningsoptioner.
 • De tilldelade teckningsoptionerna tjänas in med en tredjedel (1/3) per år, räknat från första tilldelningstillfället.
 1. Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Aktieägaren föreslår att extra stämman fattar beslut om riktad emission av högst 150 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

 • Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2028.
 • Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 150 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 39 552,79 kronor.
 • Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med 1 januari 2028 till och med den 31 mars 2028 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska uppgå till ett belopp motsvarande 175 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under perioden tio (10) handelsdagar innan den 23 juli 2024, dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Bolagets teckning av teckningsoptioner ska ske vederlagsfritt.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 augusti 2024 på särskild teckningslista. Överteckning kan inte ske.
 • Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor enligt Bilaga B.
 1. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Aktieägaren föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget genom CFO Wictor Billström får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan samt ingå hembudsavtal med Deltagarna enligt nedan.

 • Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till marknadsvärde. Den preliminära optionspremien beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell uppgår till 2,560 kronor per teckningsoption. Den slutliga optionspremien kan dock komma att avvika från den preliminära optionspremien med anledning av förändringar i betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market.
 • En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens uppdrag som ledamot upphör eller om Deltagaren avser att överlåta teckningsoptioner till någon annan.

Bakgrund och skäl till förslag

Syftet med Incitamentsprogram 2024/2028 är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos nuvarande styrelseledamöter i Bolaget. Aktieägaren finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

Utspädningseffekt

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 39 001 245. I det fall samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2024/2028 tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 150 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka 0,39 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Övriga utestående incitamentsprogram

Vid årsstämma den 8 december 2022 beslutades det om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i Bolaget och dess dotterbolag (”Incitamentsprogram 2023/2025A”) och om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelsen i Bolaget (”Incitamentsprogram 2023/2025B”). Incitamentsprogram 2023/2025A omfattar maximalt 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,10 kronor. Teckningsperioden löper från och med den 15 december 2025 till och med den 30 december 2025. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 1,28 procent per dagen för kallelsen. Incitamentsprogram 2023/2025B omfattar maximalt 350 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,10 kronor. Teckningsperioden löper från och med den 15 december 2025 till och med den 30 december 2025. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,9 procent per dagen för kallelsen.

Värdering

Den preliminära och den slutliga optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell med antagande om en riskfri ränta om 2,39 procent och en volatilitet om 48,18 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid. Underlaget och beräkningar har framtagits och genomförts av Placing Corporate Finance i egenskap av oberoende värderingsinstitut. Den framräknade teckningskursen har avrundats till närmast helt öre.

Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal

Med anledning av att teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget. Incitamentsprogrammet kommer dock medföra vissa administrativa kostnader relaterat till förslagets förberedande, registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. Incitamentsprogrammet bedöms inte medföra några effekter på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2024/2028 har utarbetats av Aktieägaren i samarbete med externa rådgivare.

Särskilt bemyndigande

Det föreslås att Bolagets VD eller den Bolagets VD utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt detta förslag erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Fullständiga teckningsoptionsvillkor, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga i Bolagets lokaler på Scandinavian Astor Group AB, Torshamnsgatan 9, Kista samt på Bolagets hemsida (www.astorgroup.se) senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 39 001 245.

__________________________

Stockholm i juli 2024
Scandinavian Astor Group AB

Styrelsen

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us