Scandinavian Astor Group AB genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med inlösen av TO 1

23.05.09

Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”) slutförde sin inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 i mars 2023 (”TO 1”). Som tidigare kommunicerat – och i enlighet med ingångna så kallad top-down-garantiåtaganden i samband med TO 1 – ska Astor Group kompensera garantiåtagarna genom en riktad nyemission av aktier där garantiåtagarnas fordringar kommer kvittas mot aktier. Således har Astor Groups styrelse idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 8 december 2022, beslutat om en riktad nyemission av 423 992 aktier till samma kurs som i TO 1, det vill säga 2,12 SEK per aktie (”Kvittningsemissionen”).

Som tidigare kommunicerats ingick Astor Group avtal om toppgarantiåtagande från externa investerare inför lösenperiod av teckningsoptioner av serie TO1. Styrelsen har idag, baserat på bemyndigande från den extra bolagsstämma som hölls den 8 december 2022, beslutat om Kvittningsemissionen. Totalt har 423 992 nyemitterade aktier tilldelats garanterna och alla garanter har valt att erhålla del av garantiersättningen i aktier. Kvittningsemissionen sker till samma kurs som i TO 1, det vill säga 2,12 SEK per aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets avtalsförpliktelser gentemot garantiåtagarna till följd av ingångna avtal i samband med inlösen av TO 1.

Genom Kvittningsemissionen kommer antalet aktier i Astor Group att öka med 423 992 aktier till totalt 23 178 392 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med totalt 111 800,442805 SEK till 6 111 800,432805 SEK.

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us