Scandinavian Astor Group avser att genomföra en riktad emission av units i syfte att delfinansiera förvärvet av Mikroponent Aktiebolag

23.11.08

Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 8 november 2023, att Bolaget avser att genomföra en emission av units om cirka 30 MSEK riktad till svenska och internationella institutionella och professionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Den Riktade Emissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärvet av Mikroponent Aktiebolag (”Mikroponent”) som Bolaget offentliggjorde tidigare idag. Emissionslikviden avses även användas till Bolagets rörelsekapital. Astor Group har anlitat Sedermera Corporate Finance AB (“Sedermera”) som Sole Bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den Riktade Emissionen
Den Riktade Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma som beräknas hållas i slutet av november 2023. Bolaget har anlitat Sedermera att utreda förutsättningarna för den Riktade Emissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Varje unit ska bestå av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. En (1) teckningsoption av serie TO 2 avses berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i  Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan nyttjandeperioden börjar, dock lägst teckningskursen i den Riktade Emissionen och högst 150 procent av teckningskursen i den Riktade Emissionen. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 avses äga rum under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 30 maj 2024.

Teckningskursen och antalet nyemitterade units i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att initieras omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och genomförs av Sedermera. Utfallet av det accelererade bookbuilding-förfarandet, prissättning och meddelande om tilldelning av nya units förväntas ske innan handeln påbörjas på Spotlight Stock Market kl. 09.00 CEST den 9 november 2023. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i det accelererade bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och Bolaget kan när som helst förkorta, förlänga, utöka, minska, eller avbryta samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. Utfallet av den Riktade Emissionen kommer att offentliggöras av Bolaget genom ett pressmeddelande efter att det accelererade bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen och den efterföljande optionsinlösen är avsedda att delfinansiera förvärvet av Mikroponent AB, liksom att stärka Bolagets rörelsekapital i syfte att fortsätta generera en hög försäljningstillväxt, fortsätta att utveckla Bolagets produkter inom elektronisk krigföring och tillföra resurser för övriga rörelserelaterade kostnader kopplade till försäljning och marknadsaktiviteter.

Överväganden
Inför den Riktade Emissionen har Bolagets styrelse genomfört en övergripande analys av förutsättningarna för och noggrant övervägt möjligheten att resa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är att en riktad emission ur ett objektivt perspektiv är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen till detta, och styrelsen avser att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, är följande: (i) Tidsfristen för genomförande av förvärvet av Mikroponent AB är begränsad. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra och detta medför en risk för att förvärvet inte kan genomföras. Det föreligger även risk för att en negativ kursutveckling förekommer under processen, särskilt med hänsyn till de volatila och utmanande marknadsförutsättningar som råder. (ii) Diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella och professionella investerare. (iii) Genomförandet av en riktad emission kan ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av nuvarande marknadsförutsättningar har styrelsen bedömt att en företrädesemission skulle kräva externa garantier från ett garantikonsortium för att kunna säkerställa genomförandet av förvärvet av Mikroponent AB, vilket skulle medföra betydande merkostnader och potentiellt ytterligare utspädning för Bolagets aktieägare beroende på vilket typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtagande.

Med hänsyn till ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Astor Group att delfinansiera förvärvet av Mikroponent AB, finansiera fortsatt försäljningstillväxt, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

Extra bolagsstämma

Förutsatt att styrelsen beslutar om den Riktade Emissionen kommer en extra bolagsstämma i Astor Group att sammankallas och hållas i slutet av november 2023 för att fatta beslut om att godkänna den Riktade Emissionen.

Rådgivare

Astor Group har anlitat Sedermera Corporate Finance AB som Sole Bookrunner och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut. Shark Communication bistår Bolaget med rådgivning gällande kommunikation.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

Denna information är sådan som Scandinavian Astor Group (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023, 17:40 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin
e-post: odd.werin@astorgroup.se

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet i någon jurisdiktion, utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens
definition.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) enheter med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i Förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna i Astor Group varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Astor Groups aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Sole Bookrunner endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.
Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Astor Groups aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Astor Groups aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us