Astor Group ingår avtal om vederlagsfritt garantiåtagande för inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2

24.05.30

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om garantiåtagande (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) i pågående inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”) vars nyttjandeperiod avslutas idag. Garantiåtagandet omfattar totalt cirka 2,7 MSEK, motsvarande 10 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom inlösen av TO 2. Utfall för inlösen av TO 2 och andelen aktiverat garantiåtagande kommer att offentliggöras så snart sammanställning av utfallet är genomförd.

Astor Group har i pågående inlösen av TO 2 avtalat om toppgaranti med en av Bolagets större befintliga ägare, Anders Danielsson Trä AB. Garantiåtagandet omfattar totalt cirka 2,7 MSEK, motsvarande 10 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom utnyttjande av TO 2.

Garantiåtagandet utgör en s.k. “top-down-garanti” eller “toppgaranti”, vilket innebär att om TO 2 utnyttjas till exempelvis 90 procent verkställs garantiteckning för resterande 10 procent upp till fulltecknad TO 2. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 2 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 2 inte utnyttjas av befintliga innehavare. Om styrelsen i Bolaget beslutar att ta garantiåtagandet i anspråk kommer detta göras genom en riktad emission av aktier till garanten till en teckningskurs motsvarande nyttjandekursen för TO 2.

Garantiåtagandet har lämnats vederlagsfritt och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.astorgroup.se).

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare. Eversheds Sutherland är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut. Shark Communication bistår Bolaget med rådgivning gällande kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta: Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Astor Groups nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna består exempelvis av radarstörningssystem och militär flygmateriel samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us