Astor Group tillförs cirka 27,3 MSEK i samband med optionsinlösen och garantiåtagande för teckningsoptioner av serie TO 2

24.05.31

Den 30 maj 2024 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 i Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”), vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emissioner som beslutades om av styrelsen den 9 november och därefter godkändes på extra bolagsstämma den 27 november 2023. Totalt nyttjades 2 706 793 TO 2, motsvarande en nyttjandegrad om 98,3 procent. Under nyttjandeperioden avtalade Bolaget om garantiåtaganden (s.k. “top-down” eller “toppgaranti”) av TO 2 som därmed aktiveras i syfte att uppnå motsvarande full teckningsgrad i nämnda optionsinlösen. Styrelsen avser att i närtid besluta om en riktad nyemission, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2024, av 47 499 aktier till garanten Anders Danielsson Trä AB (”Garantiemissionen”). Garantiemissionen kommer motsvara de återstående cirka 1,7 procenten av TO 2 inom ramen för ingånget garantiåtagande. Astor Group tillförs därmed genom nyttjandet av TO 2 och Garantiemissionen ett totalt belopp om cirka 27,3 MSEK för TO 2 före emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent.

Utfall – optionslösen av serie TO 2

Under perioden 13 maj 2024 fram till och med den 30 maj 2024 har innehavare av TO 2 haft rätt att teckna en (1) ny aktie i Astor Group till en teckningskurs om 9,90 SEK per aktie. Totalt nyttjades 2 706 793 TO 2, motsvarande en teckningsgrad om cirka 98,3 procent. Astor Group tillförs därmed cirka 26,8 MSEK före emissionskostnader.

Genom nyttjandet av TO 2 emitteras 2 706 793 nya aktier. Samtliga aktier har tilldelats. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske efter registrering av aktierna hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 12 juni 2024 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares depå cirka två bankdagar därefter.

Garantiemissionen

Inom ramen för tidigare kommunicerat garantiåtagande kommer styrelsen i Astor Group, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, att besluta om en riktad nyemission om totalt 47 499 aktier. Teckning av aktier i den riktade nyemissionen ska ske till teckningskursen 9,90 SEK per ny aktie, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i genomförd optionsinlösen av TO 2. Den riktade nyemissionen genomförs endast i den omfattning TO 2 inte utnyttjats av befintliga innehavare.

Teckning och tilldelning planeras ske enligt nedan, inom ramen för ingånget garantiåtagande:

Garantiåtagare: Anders Danielsson Trä AB, 47 499 aktier

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade emissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanten till följd av ingånget garantiavtal den 30 maj 2024. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att TO 2 utnyttjas fullt ut. Styrelsens överväganden grundar sig i en bedömning att det är av vikt för verksamhetens drift och möjligheterna att uppnå kort- och långsiktiga målsättningar att Bolaget får in hela det kapital motsvarande fullt utnyttjande av TO 2 kunnat inbringa. Bakgrunden till det avtalade garantiåtagandet gällande TO 2 är att det ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 2 inte utnyttjas av befintliga innehavare. Garantiåtagandet omfattar endast den procentuella del som inte tecknats av optionsinnehavare av TO 2 och medför således ingen ytterligare utspädningseffekt för befintliga aktieägare än vad som varit fallet vid fullt utnyttjande av TO 2.

Garantiåtagandet berättigar inte garanten till någon ersättning och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Emissionslikvid, antal aktier och aktiekapital

Totalt tillförs Astor Group 27,3 MSEK via nyttjandet av TO 2 före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK.

Nyttjandet av TO 2, tillsammans med den kommande Garantiemissionen, innebär att antalet aktier i Bolaget ökar med 2 754 292 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 726 266,22 SEK. Den totala utspädningseffekten uppgår till cirka 7,06 procent av rösterna och kapitalet. När de nyemitterade aktierna från TO 2 och Garantiemissionen är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Astor Group att uppgå till 39 001 245 aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till cirka 10 284 053,65 SEK.

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut. Shark Communication bistår Bolaget med rådgivning gällande kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta: Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Astor Groups nyhetsdistributör vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna består exempelvis av radarstörningssystem och militär flygmateriel samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us