Bokslutskommuniké 2023 för Scandinavian Astor Group

24.02.26

Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) avger härmed rapport för verksamhetsåret 2023. Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://astorgroup.se/company/investors/.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Höjdpunkter 2023:

 • Nettoomsättning för 2023 ökade med 57%
 • Orderingången under året ökade med 79%
 • Rekordstor orderbok om 150 MSEK vid årets slut
 • Mikroponent tillträtt och ger full effekt på resultatet från och med 2024
 • Installation och tester med Astor IV
 • Tecknat MoU för anti-drönarteknik med ukrainskt bolag

Koncernen sammanfattning fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 21 257 (17 462*) TSEK
 • Orderingången uppgick till 56 451 (21 953) TSEK
 • Orderboken vid periodens utgång var 149 612 (75 011) TSEK
 • EBITDA uppgick till -699 (-7 196*) TSEK
 • Justerad EBITDA uppgick till 467 (-219) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 663 (-8 296*) TSEK
 • Periodens kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -3 515 (-2 507*) TSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,01 (-0,24*) SEK och efter utspädning till      -0,01 (0,21) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 41,8% (31,8%)

Koncernen sammanfattning verksamhetsåret 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 83 009 (52 807) TSEK
 • Orderingången uppgick till 133 127 (74 144) TSEK
 • Orderboken vid periodens utgång var 149 612 (75 011) TSEK
 • EBITDA uppgick till -885 (-6 225) TSEK
 • Justerad EBITDA uppgick till 948 (752) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 020 (-10 505) TSEK
 • Periodens kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -12 448 (5 264*) TSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,17 (-0,31) SEK och efter utspädning till -0,15 (-0,28) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 41,8% (31,8%)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

* Vissa jämförelsetal för fjärde kvartalet 2022 är justerade men utan påverkan på periodens resultat för helåret. Detta beskrivs närmare under finansiella kommentarer på sidan 10 i rapporten.

** För definition och beräkning se definitioner och nyckeltal på sidan 24 i rapporten. Justerad EBITDA för jämförelseåret 2022 har ändrats jämfört med bokslutskommunikén 2022 till följd av en mer konservativ syn på jämförelsestörande poster.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Astor Group avses Scandinavian Astor Group AB (publ) med organisationsnummer 559353–3922.

Väsentliga händelser under perioden oktober-december 2023

 • Den 8 november meddelade Astor Group att Bolaget har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Mikroponent Aktiebolag, ett industriföretag inom laserskärning och etsning. Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK och en potentiell tilläggsköpeskilling om högst 10 MSEK, förutsatt att vissa förutbestämda finansiella mål och villkor uppfylls. I samband med förvärvet av Mikroponent Aktiebolag meddelade Bolaget att man avsåg att genomföra en emission av units om cirka 30 MSEK riktad till svenska och internationella institutionella och professionella investerare. Varje unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.
 • Den 9 november meddelade Astor Group att styrelsen beslutat om två riktade emissioner om totalt 2 754 292 units riktade till ett antal nuvarande och nya aktieägare. Teckningskursen i de riktade emissionerna fastställdes till 13,20 SEK per unit, motsvarande 6,60 SEK per nyemitterad aktie.
 • Den 27 november hölls en extra bolagstämma där beslut om godkännande av styrelsens beslut om de riktade emissionerna från den 9 november 2023 fattades med erforderlig majoritet.
 • Den 15 december meddelade Astor Group att dotterbolaget Marstrom Composite AB har erhållit en order inom båtsegmentet om cirka 22 MSEK, för leverans under 2024 och 2025.
 • Den 20 december meddelade Astor Group att styrelsen beslutat att utvärdera möjligheten och villkoren för att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och avnotera aktierna från Spotlight Stock Market. Ett eventuellt listbyte beräknas kunna genomföras före utgången av år 2024.

Övriga händelser under perioden oktober-december 2023

 • Den 2 oktober meddelade Astor Group att dotterbolaget My-Konsult deltagit vid försvarsindustriforumet International Defence Industry Forum i Kiev, Ukraina. Verkställande direktör för koncernen, Odd Werin, deltog som representant för My-Konsult efter en direkt inbjudan från ukrainska myndigheter. Deltagandet skedde i den svenska delegationen från Sveriges ambassad i Ukraina.
 • Den 23 oktober meddelade Astor Group att en ukrainsk delegation hade besökt Bolagets dotterbolag My-Konsult med intentionen att fördjupa relationen mellan parterna. Under vistelsen stod Bolagets radarstörningssystem Astor IV och teknologiska möjligheter i fokus.
 • Den 3 november meddelade Astor Group att delårsrapporten för januari – september 2023 tidigareläggs för publicering den 6 november.
 • Den 4 december meddelade Astor Group att dess dotterbolag, My-Konsult, kontrakterat TDA Connect Inc. som sin säljagent på den kanadensiska marknaden.
 • Den 11 december fullföljdes det tidigare offentliggjorda förvärvet av Mikroponent Aktiebolag.
 • Den 21 december meddelade Astor Group att dess dotterbolag, My-Konsult AB, hade tecknat ett MoU med en industriell aktör i Ukraina. Det primära målet är initialt utveckling och utvärdering av en prototyp för drönarstörning. Nästa steg är att teckna ett bindande slutgiltigt utvecklingsavtal som, givet framgångar i utvecklingsprojektet, kan följas upp av ett kommersiellt avtal.

Väsentliga händelser efter perioden oktober-december 2023

 • Den 26 januari 2024 redovisar Astor Group 2023 års reviderade siffror för det nytillträdda dotterbolaget Mikroponent. Omsättningen för helåret 2023 uppgick till 50 MSEK med en EBITDA om 5,9 MSEK vilket visar på fortsatt god tillväxt. Sammantaget uppvisar Mikroponent en omsättningsökning om 13 procent och EBITDA växer med 25 procent jämfört med föregående år. Detta innebär att hela beloppet av tilläggsköpeskillingen om 10 MSEK, som ingår i förvärvsvillkoren, kommer att aktiveras. Den totala köpeskillingen för Mikroponent uppgår således till det angivna maxbeloppet om 40 MSEK.
 • Den 16 februari 2024 meddelade Astor Group att valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts.

Övriga händelser efter perioden oktober-december 2023

 • Den 22 januari 2024 meddelade Astor Group att Erik Thunström utsetts till redovisningschef. Erik som är godkänd revisor i grunden har lång erfarenhet av koncernredovisning och kommer senast som redovisningsansvarig för det Mid Cap-listade ljussättningsbolaget Profoto.
 • Den 8 februari 2024 meddelade Astor Group att dotterbolaget My-Konsult ingått ett avtal med en ny säljagent i Grekland.
 • Den 23 februari 2024 meddelade Astor Group att bolaget inför en ny koncernstruktur för fortsatt tillväxt, lönsamhet och utveckling. Koncernens verksamhet delas upp i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech.

VD Odd Werin kommenterar

Vi summerar nu vårt första noterade år – ett år av explosiv tillväxt och en strid ström av möjligheter inom våra affärsområden. Vi välkomnar självklart det intresse Astor Group hittills genererat och gläds extra mycket åt den breddade ägarkretsen våra nya aktieägare tillfört. Samtidigt som bolaget växt med många nya ägare, har verksamheten utökats med ytterligare ett bolag, Mikroponent, och vi tar samtidigt sikte på att växa med fler förvärv framöver. Året avslutades med rekordhöga orderböcker för våra dotterbolag, vilket borgar för ett urstarkt 2024. Vår omsättning för året ökade med 57%, drivet av en robust tillväxt inom kompositverksamheten. Investeringar i ny och befintlig verksamhet under 2024 väntas bidra till att lägga en grund för fortsatt god tillväxt även kommande år i linje med koncernens finansiella mål.

Hög säkerhetspolitisk osäkerhet ökar behovet av förstärkt försvar

Det säkerhetspolitiska klimatet försämras, vilket stärker efterfrågan på försvarslösningar. Mot bakgrund av den tillväxtpotential vi har identifierat inom försvarssektorn har vi under 2023 antagit nya finansiella mål, där vi år 2026 ska uppnå en omsättning om 400 MSEK med en EBITDA marginal på minst 15%. Detta ska uppnås genom både förvärv och organisk tillväxt. Vi lägger grunden för att bli en stor aktör inom våra olika affärssegment, där försvarsdelen är och fortsättningsvis kommer vara den centrala delen för Astor Group. Vi utvärderar kontinuerligt potentiella förvärv för att ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns i sektorn och har en pipeline samt flera dialoger med intressanta företag. För att öka vår synlighet och stödja våra långsiktiga mål överväger vi ett listbyte till Nasdaq First North. Vår ambition är att genomföra detta under 2024 om det visar sig vara den mest gynnsamma vägen framåt för oss.

Vårt senaste tillskott är som nämnts, Mikroponent. Bolaget är specialiserade inom laserskärning och etsning med tyngd inom försvarssektorn. Det är ett väletablerat bolag som med sin stigande omsättning kommer bidra till fortsatt god tillväxt och skapa synergieffekter, inte minst med överlappande kundbas som stärker hela Astor Group. Vi kommer att se resultatet av förvärvet först under 2024 eftersom det tillträddes i december 2023 och därmed har bara en mindre del av deras resultat 2023 inkluderats i rapporten.

Astor Group utvecklas starkt

Dotterbolagen Marstrom tillsammans med JPC har levererat rekordstora ordrar och byggt en kraftig orderbok. Det som gör Marstrom unikt är dess förmåga att hantera och processa kolfiber som material vilket gör att man har en unik position att kunna öka volymerna mot exempelvis försvarssektorn men även på industrisidan. För att möta marknadens snabbt växande efterfrågan har vi därför genomfört och planerar för nya investeringar, för att öka produktionskapaciteten. Dotterbolaget JPC har flyttat in i större lokaler och för Marstroms del har vi satt en kraftfull investeringsplan där vi kommer att utöka produktionen genom både större produktionsyta och genom att automatisera delar av produktionslinjen.

Fler mål på radarn

My-Konsult har framgångsrikt implementerat radarstörningssystemet Astor IV i Frankrike för integration och tester. Trots några mindre justeringar i schemat från myndigheternas sida, fortsätter våra tester och affärsdiskussioner med framgång. Detta projekt är både spännande och omfattande, och vi ser med stor tillförsikt fram emot att få se resultaten av vårt hårda arbete under 2024.

Vårt projekt i Frankrike har även väckt intresse från flera andra aktörer och öppnat upp för nya tillämpningsområden för Astor IV. Ett spännande exempel är en förfrågan från en ukrainsk industriaktör som arbetar inom anti-drönarteknik. Vi har inlett ett samarbetsprojekt där vi anpassar delar av befintlig teknik från teknikgeneratorn (TG) i Astor IV för drönarstörning. Med användningen av drönare i modern krigsföring blir behovet av effektiva motåtgärder alltmer påtagligt, och vi ser stor potential för att fylla denna roll med anpassad teknik från Astor IV TG och därmed bredda produktutbudet. Samarbetet är mycket lovande och utvecklas i högt tempo.

My-Konsult har nyligen börjat bygga en global säljorganisation och satsar på att använda agenter med starka kontakter inom försvarssektorn för att marknadsföra både Astor IV och kommande produkter, inklusive drönarstörning. Som del av denna strategi har vi tecknat avtal med en kanadensisk och nu senast en grekisk aktör. Den grekiska aktören är relativt nystartad och har ett omfattande nätverk samt erfarenhet från försvarssektorn. Vi har även hunnit genomföra besök i Kanada med agenten vi tecknade under hösten och planerar inom kort att besöka Grekland.

Med sikte mot ett flygande 2024

Vi har som koncern vuxit snabbt. Vi är väl positionerade för att tillvarata möjligheter för tillväxt, både organiskt samt genom förvärv. Grunden har vi lagt genom att bredda vår produktportfölj och en stärkt position inom försvarssektorn till följd av det senaste förvärvet. Tillsammans med starka orderböcker och spännande internationella samarbeten ser vi fram emot en fortsatt framgångsrik tillväxt under 2024.

Odd Werin,

VD Scandinavian Astor Group AB (publ)

Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://astorgroup.se/company/investors/.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-26.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se.

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us