Flaggningsmeddelande i Scandinavian Astor Group

23.11.30

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Anders Danielsson har passerat gränsvärden för flaggning till följd av flera transaktioner i den löpande handeln på Spotlight Stock Market och genom den riktade emission av aktier som Astor Group genomfört under november 2023.

Anders Danielsson har efter flera transaktioner i den löpande handeln, kombinerat med den riktade emissionen som Astor Group genomförde under november 2023, nu passerat flaggningsgränsen om 5 procent av röster och kapital i Bolaget.

Anders Danielssons ägande uppgick före transaktionerna till 1 088 034 aktier, vilket motsvarade cirka 3,32 procent av röster och kapital i Bolaget. Efter köp genom åtta olika transaktioner i den löpande handeln samt registrering av den riktade emissionen och införing i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken uppgår Anders Danielssons innehav till totalt 1 652 086 aktier, vilket motsvarar cirka 5,05 procent av röster och kapital i Astor Group.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin
e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us