Rättelse: Scandinavian Astor Group tillförs 6,1 MSEK genom riktad nyemission – del av teckning villkoras av extra bolagsstämma

23.05.29

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelade den 25 maj 2023, utfallet av en riktad nyemission till en grupp investerare inklusive VD Odd Werin och styrelseledamot Wictor Billström. Pressmeddelandet om nyemissionen och teckningsåtagandet inkluderade inte att beslut om tilldelning till VD och styrelseledamot är villkorat av beslut vid en extra bolagsstämma. Bolaget kommer idag att kalla till en extra bolagsstämma genom ett separat pressmeddelande. Rättelsen avser även förändring i antal aktier och röster, i pressmeddelandet som offentliggjordes 25 maj 2023 angavs det att antal aktier och röster i Astor Group ökar med 2 409 337 337 aktier, korrekt antal är 2 409 337 aktier vilket korrigerats i texten nedan.

Styrelsen för Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande den 24 maj 2023 och med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 11 maj 2023, genomfört en riktad emission om 2 409 337 aktier till teckningskurs 2,55 SEK per aktie (“Nyemissionen”), motsvarande en rabatt om cirka 14,7 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 24 maj 2023. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader och inklusive kvittning om 1 MSEK från styrelseledamot. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolaget. Nyemissionen har genomförts i syfte att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget. Den riktade emissionen genomförs till en grupp om 18 investerare.

Styrelsen för Astor Group har beslutat om Nyemissionen med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2023. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader och inklusive kvittning från styrelseledamot. Likviden från Nyemissionen kommer att användas till att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget. Den riktade emissionen genomförs till en grupp om 18 investerare.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för genomförandet av kapitalanskaffningen och en ökad allmän marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission förväntas Nyemissionen till viss del bredda aktieägarbasen och förse Bolaget med nya kapitalstarka ägare och strategiska investerare. Med hänsyn till ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för Astor Group och ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen gör därmed bedömningen att de ovan angivna skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än huvudregeln att kontanta emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom att teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, som genomförts av Bolaget, är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom att marknadsmässighet säkerställts.

Styrelsen i Bolaget har beslutat att betalning till viss del får ske genom kvittning av en befintlig skuld som Wictor Billström har gentemot Bolaget om 1 000 000,35 SEK motsvarande 392 157 aktier. Resterande del av betalningen för aktierna i Nyemissionen erläggs via kontant betalning.

Nyemissionen innebär att antalet aktier och röster i Astor Group ökar med 2 409 337 aktier, från 23 178 392 aktier till 25 587 729 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 635 306,66 SEK, från 6 111 800,43 SEK till 6 747 107,1 SEK, vilket medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 9,42 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

Rådgivare
Nordicap Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i transaktionen.

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us