RVN har ingått avtal om att förvärva Scandinavian Astor Technologies AB – en nordisk högteknologisk försvarskoncern

22.09.15

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG

Renewable Ventures Nordic AB (”RVN”) har ingått ett avtal om att genom dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 2 AB (”RVN2”) förvärva Scandinavian Astor Technologies AB (”Astor”). Astor är verksamma inom försvarsindustrin med affärsområden inom avancerad radarstörning och kompositkomponenter. Astors nettoomsättning jan-jun 2022 uppgick till 33,8 MSEK med ett resultat före skatt om 2,5 MSEK. RVN förvärvar Astor till ett marknadsvärde om cirka 67,5 MSEK, vilket finansieras med nyemitterade aktier i RVNs dotterbolag RVN2. Värderingen efter nyemissionen uppgår till 75 MSEK. Aktieägarna i RVN kommer i och med transaktionen tillföras ett teoretiskt värde om 7,5 MSEK.

RVN har sedan noteringen den 11 april 2022 utvärderat ett flertal bolag och är glada över att kunna presentera förvärvet av Scandinavian Astor Technologies. Astor är ett högteknologiskt bolag inom försvarsindustrin med goda tillväxtmöjligheter de kommande åren. I affärsområdet Kompositkomponenter har Astor sett en stabil och lönsam tillväxt under de senaste åren. I Astors andra affärsområde Radarstörning representerar det nya systemet Astor IV en betydande potential. Vi är övertygade om att Astor kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö.” Marcus Bonsib, VD RVN.

Nyckelfakta avseende Astor:

 • Astor är en toppmodern försvarsindustrigrupp med fokus på ECM (utrustning för utbildning mot radarstörning) och kolfiber (avancerade kompositkomponenter).
 • Erfaren och teknikfokuserad ledning och styrelse med relevant bakgrund inom försvarsindustrin och noterad miljö.
 • Nettoomsättningen proforma under första halvåret uppgick till 33,8 MSEK med en vinst före skatt om 2,5 MSEK. Huvuddelen av intäkterna första halvåret kom från affärsområdet kompositkomponenter.
 • Affärsområdet kompositkomponenter består av Marströms Composite AB och JPC composite AB, med kontor i Västervik och Avesta som tillverkar kompositkomponenter till försvarsindustrin och närliggande industrier. Tillsammans är bolagen en ledande aktör på kompositmarknaden och har historiskt visat på en stabil och lönsam verksamhet.
 • Inom affärsområdet Radarstörning finns en lång tradition som leverantör till svenska och utländska försvarskunder. Den nya produkten Astor IV är i redo för kommersialisering under Q4 2022 och har erhållit ett stort internationellt intresse.
 • Med de oroligheter som nu pågår i vår omvärld ökar efterfrågan inom försvarsindustrin vilket bedöms gynna Astors två olika affärsområden.
 • Astor-koncernen befinner sig i en expansionsfas och arbetar aktivt för att identifiera ytterligare förvärvkandidater för att stärka koncernens produktportfölj inom försvarsindustrin.
 • Ägarna till Astor är grundare, styrelse och ledning tillsammans med erfarna investerare i tillväxtbolag (”Säljarna”).

Astors ledning

Odd Werin CEO.
CEO sedan 1 september 2022. Tidigare COO i Astor. Bakgrund inom den svenska
försvarsmakten och tidigare Amiral.

Tobias Ekman CFO.
CFO-bakgrund med flera tidigare uppdrag.

Anders Grenstad,
Senior advisor. Tidigare chef för Marinen och tidigare Amiral.

Ronny Christoffersen,
Production director. Medgrundare till Astor och ansvarig för utvecklingen av nya Astor IV. Bakgrund inom försvarkoncernen SAAB.

Per Nilsson, styrelseordförande i RVN: ”RVN gjorde en mindre investering i Astor under våren 2022 och har imponerats av de framsteg som bolaget gjort sedan dess. Genom att RVN2 förvärvar Astor uppnår vi en av målsättningarna för RVN – att ge möjlighet åt ett lovande bolag att genom ett omvänt förvärv noteras på Spotlight Stock Market och samtidigt tillföra ett värde till ägarna i RVN. Astor är i en expansionsfas och har en unik möjlighet att förvärva bolag som verkar inom försvarsindustrin. Genom affären tillförs aktieägarna i RVN ett signifikant värde och vi har goda förhoppningar om att värdet på Astor skall kunna utvecklas positivt över tid.”

Odd Werin, VD Astor: ”Vi har med våra två affärsområden en god och lönsam tillväxt. Potentialen finns dock i kommersialiseringen av vår nya radarstörningsprodukt Astor IV som i höst kommer att testas i Europa. Noteringen ökar vår synlighet och möjliggör att på ett mer aktivt sätt genomföra förvärv av bolag som kan komplettera vår koncern.”

Transaktionen i sammandrag

 • Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 67,5 MSEK och erläggs genom cirka 17 miljoner nyemitterade aktier i RVN2. Värderingen efter nyemissionen (post-money) uppgår till 75 MSEK.
 • I samband med transaktionens genomförande kommer samtliga aktier i RVN2 som innehas av RVN att delas ut till aktieägarna i RVN vartefter köpeskillingen erläggs. Utdelningen sker genom en s.k Lex Asea och för varje innehavd aktie i RVN erhålls en aktie i RVN 2.
 • Efter transaktionen kommer Säljarna äga 90 % av aktierna i RVN2. Aktieägarna i RVN kommer därmed äga 10 % av aktierna i RVN2 som blir moderbolag i Astor koncernen efter transaktionen. I och med denna transaktion tillförs ägarna till RVN ett teoretiskt värde om 7,5, MSEK.
 • Förvärvet är bland annat villkorat av att den extra bolagsstämman i RVN som förväntas genomföras i oktober 2022 fattar beslut om att dela ut innehavet i RVN2 till aktieägarna i RVN samt att Spotlight Stock Markets (”Spotlight”) därefter ger sitt slutliga godkännande för notering av RVN2 som namnändras till Astor i samband med noteringen. Större aktieägare i RVN, som tillsammans representerar totalt cirka 31,62 % av kapital och röster i RVN innan förvärvet, har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för utdelningen av RVN2 vid den extra bolagsstämman.
 • I samband med förvärvet ska RVN2, i enlighet med Spotlights regelverk, genomgå en noteringsprocess för att säkerställa att bolaget, efter förvärvet, uppfyller Spotlights noteringskrav.
 • Hela transaktionen förväntas vara genomförd under fjärde kvartalet 2022. Transaktionen är villkorad av att sedvanliga villkor uppfylls som att minoritetsägare ansluter till transaktionen.

Årsredovisningarna för Astors koncernbolag för 2021 kommer publiceras på www.reventures.se samt en presentation av Astors verksamhet. Mer information kring transaktionen och aktieägares rättigheter kommer att publiceras senast med kallelsen till årsstämman.

Denna information är sådan information som Renewable Ventures Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 september 2022 kl. 17.42 CET.

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra
en notering inom en tvåårsperiod.

 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i RVN i någon jurisdiktion, varken från RVN eller från någon annan. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (” Securities Act “), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättats i samband med den emission som beskrivs i detta pressmeddelande. Emissionen utgör inte ett erbjudande till allmänheten. I samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (” EES ”), är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i

Prospektförordningen.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endas t att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”).

En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera alla risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande. Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade ut talandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller noteringsregler.

 

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us