Scandinavian Astor Group AB: Ingår avtal om säkerställande av teckningsoptionsinlösen av serie TO1

23.03.16

Scandinavian Astor Group (”Astor” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om toppgarantiåtagande från externa investerare inför lösenperiod av teckningsoptioner av serie TO1 om 6 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av den likvid som Bolaget kan tillföras vid full teckning av teckningsoptionsinlösen. Samtidigt avser styrelse och ledning i Bolaget nyttja teckningsoptioner av serie TO1 motsvarande ett belopp om cirka 2 MSEK. Sammantaget säkerställer Bolaget hela beloppet om 8 MSEK från teckningsoptionslösen. Bolaget förlänger även ägarlån om 5 MSEK till november 2023 för att bibehålla momentum i verksamheten.

Top-down-garanti och nyttjande från styrelse och ledning

Astor har erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 6 MSEK, vilket motsvarar cirka 75 procent av den totala emissionslikvid TO 1 kan inbringa. Garantiteckningen är en s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att garantiåtagandet adderas till gällande teckningsnivå för TO 1 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 1 inte nyttjas av befintliga innehavare. För garantiteckningen utgår en premieersättning om 15 procent av garanterat belopp i aktier till optionslösenkursen. Följande parter har ingått garantiåtagande:

 

Namn Åtagande (SEK)
Gerhard Dal 3 375 390
Per Nilsson 1 575 390
Rune Löderup 741 650
Myacom Investment AB 300 000
Summa: 5 992 430

 

Nyttjande av teckningsoptioner fördelar sig mellan styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare enligt nedan:

VD Odd Werin äger per dagens datum inga aktier och äger därav inga teckningsoptioner. Odd har övertagit 256 762 teckningsoptioner och per idag tecknat för samtliga via bolag till ett belopp motsvarande cirka 544 TSEK.

Styrelseledamot Wictor Billström, avser, privat och via bolag, nyttja sitt fulla innehav om 25 588 teckningsoptioner, samt har övertagit, privat och via bolag, ytterligare 274 706 teckningsoptioner, totalt tecknas 300 294 teckningsoptioner motsvarande ett belopp om cirka 637 TSEK.

Styrelseledamot Håkan Ekengren, avser, privat och via bolag, nyttja sitt fulla innehav om 45 295 teckningsoptioner, samt har övertagit, privat och via bolag, ytterligare 228 290 teckningsoptioner, totalt tecknas 273 585 teckningsoptioner motsvarande ett belopp om 580 TSEK.

Styrelseordförande Lars Granbom, avser, privat och via bolag, nyttja sitt fulla innehav om     5 117 teckningsoptioner, samt har övertagit, privat och via bolag, ytterligare 65 638 teckningsoptioner, totalt tecknas 70 755 teckningsoptioner motsvarande ett belopp om cirka 150 TSEK.

Styrelseledamot Ronny Christoffersen, avser nyttja 23 809 optioner av hans innehav om 190 667 optioner vilket motsvarar ett teckningsbelopp om cirka 50 TSEK.

 

Ägarlån

Astor ingick en ägarlåneram på nominellt 5 MSEK i december 2022 för att tidigarelägga framåtriktade satsningar inom produktions- och leveranskapacitet i koncernens olika verksamheter. För att bibehålla momentum förlänger Bolaget ägarlånet som löper till november 2023 med en lägre månatlig ränta om 1 procent (tidigare 2 procent) och en förlängningsavgift om 6 procent. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission.

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2023.

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us