Scandinavian Astor Group AB: Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

23.04.03

Nyttjandeperioden för Scandinavian Astor Group (”Astor” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) slutade den 29 mars 2023. Totalt nyttjades 2 736 168 TO 1, motsvarande en teckningsgrad om 72,15 procent. Inför nyttjandeperioden av TO 1 avtalade Bolaget om toppgarantiåtagande med externa investerare. Styrelsen för Astor har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier till garanterna motsvarande de återstående 27,85 procenten av optionsinlösen inom ramen för ingånget garantiåtagande. Astor tillförs därmed det totala beloppet om cirka 8 MSEK för TO 1 före emissionskostnader.

Totalt har 2 736 168 TO 1 nyttjats, motsvarande en teckningsgrad om 72,15 procent. Varje teckningsoption av serie TO 1 gav rätt att teckna en aktie i Bolaget, till teckningskursen 2,12 SEK per aktie. Inom ramen för tidigare kommunicerat toppgarantiåtagande har styrelsen i Astor därmed beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 056 232 aktier till garanterna. Teckning i den riktade nyemissionen sker till den fastställda kursen för TO 1.  Genom TO 1 och den riktade nyemissionen tillförs Astor totalt 8 039 888 SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 50 000kr. Baserat på teckningsoptionspåkallningen och den riktade emissionen kommer antal aktier öka med 3 792 400 till totalt 22 754 400 stycken och aktiekapitalet öka med 1 000 000 SEK till 6 000 000 SEK. Detta medför en utspädning om 16,67 procent.

 

Flaggningsmeddelanden
I samband med TO 1 och den riktade nyemissionen har huvudägarna Anne Kahlin och Lennart Sundberg innehav i Astor passerat flaggningsgränsen om 10 procent. Anne Kahlin och Lennart Sundbergs innehav i Bolaget uppgick före TO 1 och den riktade emissionen till respektive cirka 11,36 procent av röster och kapital. Efter TO 1 och den riktade emissionen uppgår Lennart Sundbergs innehav till 9,54 procent och Anne Kahlins till 9,47 procent av röster och kapital.

 

Ronny Christoffersen passerar flaggningsgränsen om 5 procent i samband med TO 1 och den riktade nyemissionen. Ronny Christoffersens innehav i Bolaget uppgick före TO 1 och den riktade emissionen till 5,03 procent av röster och kapital. Efter TO 1 och den riktade emissionen uppgår innehavet i Astor till 4,29 procent av röster och kapital.

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us