Scandinavian Astor Group AB: Valberedning utsedd inför Scandinavian Astor Group årsstämma 2024

24.02.16

Scandinavian Astor Group (“Astor Group” eller “Bolaget”) meddelar att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 har utsetts.

Vid årsstämman 2023 fastslog stämman en instruktion för valberedningens tillsättande samt arbete. I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2023 ska Astor Groups valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023 som önskar delta i valberedningen. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen tre månader före planerad stämma inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Mikael Norgren, utsedd av Lennart Sundberg
  • Martin Elovsson, utsedd av Wictor Billström
  • Jan Carlsson, utsedd av Ronny Christoffersen

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen. Fullständig instruktion för valberedningen finns tillgänglig på Astor Groups hemsida.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@astorgroup.sesenast den 3 april 2024.

Årsstämman 2024 kommer att äga rum den 17 maj 2024, mer information om plats för stämman och beslutsunderlag kommer att anges i stämmokallelsen.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta valberedningen:

Scandinavian Astor Group

Att: Valberedningen

e-post: info@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us