Scandinavian Astor Group delårsrapport jan – mar 2024

24.05.13

Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) avger härmed rapport för perioden 1 januari till 31 mars 2024. Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://astorgroup.se/company/investors/.

Sammanfattning av delårsrapport Q1 2024

Höjdpunkter:

 • Nettoomsättning RTM* över 100 MSEK
 • Astor Industry gör starka månader i såväl februari som mars, med en EBITDA överstigande 20% i respektive månad, vilket resulterade i en EBITDA på gruppnivå på ca 3,0 MSEK för februari och mars tillsammans
 • Omsättning ökar med 120% under kvartalet, y/y
 • Orderingång ökar med 130% under kvartalet, y/y

Koncernen – sammanfattning första kvartalet 2024

 • Nettoomsättningen ökade till 36 427 (16 538) TSEK
 • Orderingången uppgick till 31 815 (13 377) TSEK
 • Orderboken vid periodens utgång var 146 311 (97 263) TSEK
 • EBITDA uppgick till 141 (-876) TSEK
 • Justerad EBITDA uppgick till 141 (-876) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 349 (-2 583) TSEK
 • Periodens kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -6 566 (4 943) TSEK
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,10 (-0,08) SEK, efter utspädning till -0,09 (0,07) SEK**
 • Soliditeten uppgick till 41,0% (28,1%)

* Rullande tolv månader, det vill säga de senaste tolv månaderna.

**  Beräknat på 32 746 953 aktier före utspädning och 36 351 245 aktier efter utspädning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Astor Group avses Scandinavian Astor Group AB (publ) med organisationsnummer 559353–3922.

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2024

 • Den 26 januari redovisade Astor Group 2023 års reviderade siffror för det nytillträdda dotterbolaget Mikroponent. Omsättningen för helåret 2023 uppgick till 50 MSEK med en EBITDA om 5,9 MSEK vilket visade på fortsatt god tillväxt. Sammantaget uppvisade Mikroponent en omsättningsökning om 13 procent och EBITDA växte med 25 procent jämfört med föregående år. Detta innebär att hela beloppet av tilläggsköpeskillingen om 10 MSEK, som ingår i förvärvsvillkoren, kommer att aktiveras. Den totala köpeskillingen för Mikroponent uppgår således till det angivna maxbeloppet om 40 MSEK.
 • Den 16 februari meddelade Astor Group att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 hade utsetts.
 • Den 14 mars meddelade Astor Group att Bolagets dotterbolag Marstrom Composite AB har erhållit en order om 9,8 MSEK från den industriella aktören NKT. Ordern avser mobila lättviktshus som ska användas som väderskydd vid skarvning av elkablar i fält och ska levereras under 2024 och 2025.

Övriga händelser under perioden januari – mars 2024

 • Den 22 januari meddelade Astor Group att Erik Thunström har utsetts till redovisningschef för Astor Group. Erik som är godkänd revisor i grunden har lång erfarenhet av koncernredovisning och kommer senast som redovisningsansvarig för det Mid Cap-listade ljussättningsbolaget Profoto.
 • Den 8 februari meddelade Astor Group att dotterbolaget My-Konsult ingått ett avtal med en ny säljagent i Grekland.
 • Den 23 februari meddelade Astor Group att Bolaget infört en ny koncernstruktur för fortsatt tillväxt, lönsamhet och utveckling. Koncernens verksamhet delas upp i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech.
 • Den 26 februari publicerade Astor Group rapport för verksamhetsåret 2023.
 • Den 25 mars meddelade Astor Group att Bolagets dotterbolag My-Konsult avancerar i sitt gemensamma anti-drönarprojekt genom att teckna ett utökat MoU med den industriella aktören i Ukraina med vilken dotterbolaget samarbetar med. Det utökade samarbetet avser att en nyligen framställd prototyp ska demonstreras hos samarbetspartnern.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 9 april meddelade Astor Group att Bolaget ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Airsafe Sweden AB, ett bolag inom militär och civil flygmateriel. Köpeskillingen uppgick till 20 MSEK med en potentiell tilläggsköpeskilling om maximalt 5 MSEK. I samband med förvärvet meddelade Bolaget att man avsåg att genomföra en riktad nyemission för att finansiera förvärvet. Teckningskursen fastställdes till 20 SEK per nyemitterad aktie och resulterade i teckning om 70 MSEK. Genom den riktade nyemissionen ökade antalet aktier och röster i Astor Group med 3 500 000, från 32 746 953 till 36 246 953. Aktiekapitalet ökade med 922 898,429964385 SEK, från 8 634 889,002805 SEK till 9 557 787,43276938 SEK.
 • Den 16 april publicerade Astor Group årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.
 • Den 17 april offentliggjorde Astor Group kallelse till årsstämma 2024 som hålls den 17 maj.
 • Den 10 maj offentliggjorde Astor Group teckningskursen för inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 som fastställts till 9.90 SEK. Bolaget kan genom inlösen tillföras totalt 27,3 MSEK före emissionskostnader.

VD Odd Werin kommenterar

När vi nu har stängt böckerna för det första kvartalet kan vi konstatera att det har varit ett kvartal präglat av högt tempo som resulterade i bland annat stark tillväxt och direkt efter kvartalets utgång – förvärvet av Airsafe.

Nettoomsättningen för det första kvartalet landade på 36,4 MSEK vilket motsvarar en total omsättningsökning om 120 % jämfört med samma period föregående år. Mikroponent bidrar givetvis till detta men även övriga delar av verksamheten levererar en omsättningsökning, framför allt inom kompositverksamheten. Kvartalet genererade ett förväntat negativt resultat som följd av att vi gör kraftfulla investeringar för att stötta fortsatt tillväxt. Vi ser att investeringarna ger resultat eftersom vi stängde kvartalet med en imponerande orderbok om drygt 146 MSEK och inkluderar man vårt senaste förvärv så är orderboken närmare 170 MSEK. Orderingången är således fortsatt stark och vi ser en ökad efterfrågan på våra produkter inom koncernen, en följd av dels ökad säljaktivitet men också det mer osäkra omvärldsläget.

Astor Industry

Våra bolag inom Astor Industry fortsätter leverera över förväntan. I Marstrom har orderingången och produktionstakten varit hög och en ny produktionshall är nu under uppbyggnad för att kunna möta den kraftiga tillväxten. Det fortsatt höga intresset syns inte minst genom att Marstrom får förtroendet från stora industriella aktörer där de under första kvartalet fick en order om 9,8 MSEK för leverans under 2024 och 2025. Även inom försvarssektorn växer kompositbolagen och det är en tydlig trend att kompositmaterial är ett fördelaktigt material för olika militära tillämpningar.

Även Mikroponent lämnar ett starkt första kvartal bakom sig och har presterat imponerande resultat, särskilt inom försvarsindustrin där efterfrågan har fortsatt att öka. Leveranserna inom denna sektor har ökat med cirka 40%, vilket markerar en betydande tillväxt. Genom etableringen av nya samt förlängda avtal med flera betydande kunder inom försvarssektorn, stärks vår position och bidrar till en fortsatt solid orderbok.

För att säkerställa produktionskapaciteten och möta den ökade efterfrågan har Mikroponent även genomfört strategiska insatser avseende både resurs- och råvaruförsörjning. Detta möjliggör en stabil och hållbar tillväxt och förstärker förmågan att möta marknadens behov på ett effektivt sätt.

Astor Tech

Den största nyheten inom affärsområdet Tech är att det växer genom förvärvet av Airsafe. Vi är oerhört glada över att ha kunnat förvärva detta bolag som har omfattande expertis inom militär och civil flygmateriel. Denna strategiska sammanslagning öppnar upp otaliga möjligheter för framtida tillväxt och innovation.

En av de mest spännande aspekterna av detta förvärv är den synergipotential som vi ser mellan Airsafe och vårt befintliga kundnätverk. Genom att Airsafe redan betjänar liknande kunder som My-Konsult, såsom målflygsbolag, ser vi en möjlighet att skapa synergier inom området för elektronisk krigföring (EW). Dessutom delar Airsafe flera betydande industriella försvarskunder med bolagen inom Astor Industry. Deras leveranser av komponenter till befintliga vapensystem och ammunitionssystem som Astor Industry också levererar till idag utgör en stark grund för framtida samarbete och tillväxt.

Det är värt att notera att Airsafe har etablerade kontrakt och ramavtal på både nationell och internationell nivå med olika myndigheter, vilket ytterligare stärker vår närvaro och möjligheter på den globala marknaden. Denna integration av resurser och kompetenser kommer inte bara att gynna våra egna verksamheter utan också stärka vårt erbjudande till befintliga och potentiella kunder över hela världen. Vi ser fram emot att utforska alla möjligheter och synergier som detta kommer att medföra, och vi är övertygade om att det kommer att driva vår tillväxt och framgång långt in i framtiden. Samtidigt fortsätter vi aktivt att utvärdera en betydande mängd välrenommerade förvärvskandidater inom försvars- och säkerhetssektorn. Detta återspeglar vår strävan efter att stärka vår position och bredda vår produktportfölj för att ännu bättre kunna möta de krav och behov som ställs av dagens snabbt föränderliga marknad.

I Frankrike har vi fortsatt arbetet med tester av Astor IV. Den här typen av processer tar lång tid, längre än vad vi och vår samarbetspartner initialt förväntade oss. Trots utmaningar som uppstått till följd av uppskjutna myndighetsinspektioner har vi gjort betydande framsteg i vårt projekt. Vi har nyligen genomfört marktester med utmärkta resultat och vårt system, resultatet av ett decenniums utveckling på en solid plattform, visar enastående funktionalitet och prestanda. Vi har en omfattande testplan och ser fram emot att visa våra lösningar för internationella besökare som kommer för att inspektera systemet i Frankrike.

Vårt utvecklingsprojekt för antidrönarsystem har rört sig framåt i snabb takt. Utöver att ha tagit fram en prototyp har vi även deltagit i olika konferenser med bland annat en delegation från Ukraina. Området för antidrönarteknik växer snabbt och behovet för medel- och motmedel är akut. Vi ser nu fram emot fältdemonstrationer och att fördjupa samarbetet med mål om att ta en produkt till marknaden under året.

Vi har även fortsatt att arbeta med våra nyligen tecknade säljagenter i Kanada och Grekland. Vi har haft viktiga introduktionsmöten och knutit strategiska kontakter inom den elektroniska krigföringens sfär. Vi ser med spänning fram emot att följa upp detta och tillvarata de möjligheter de har skapat för vår verksamhet.

Vi står starka i en osäker värld

Samtidigt som vi utvecklas framgångsrikt, är vi medvetna om de utmaningar som vi och omvärlden står inför. I en tid av global osäkerhet fortsätter vi att vara fokuserade på att erbjuda lösningar som möter de ökande behoven på den säkerhetspolitiska arenan. Den oroliga situationen runt om i världen, inklusive händelser i Mellanöstern och Ukraina, betonar behovet av pålitliga och innovativa försvarssystem. Vår närvaro på marknaden och vårt engagemang för att leverera högkvalitativa produkter och tjänster positionerar oss väl för att möta dessa utmaningar och möjligheter.

I ljuset av dessa utmaningar och möjligheter fortsätter vi att arbeta mot vårt mål att leverera värde till våra aktieägare och samhället i stort. Andra kvartalet har nu startat starkt och vi tackar er alla för ert fortsatta stöd och förtroende. Med tillförsikt och beslutsamhet ser vi fram emot att fortsätta vår tillväxtresa och att fortsätta vara en ledande aktör inom den säkerhetspolitiska arenan.

Stockholm i maj 2024

Odd Werin,

VD Scandinavian Astor Group AB (publ)

Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet, kan även laddas ner från bolagets webbsida, https://astorgroup.se/company/investors/.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

Denna information är sådan information som Scandinavian Astor Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-05-13.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem samt komposit och metallkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. Scandinavian Astor Group är listat under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se.

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us