Scandinavian Astor Group genomför riktad nyemission av aktier till garantiåtagare i samband med inlösen av TO 2

24.06.05

Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”) slutförde sin inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 i maj 2024 (”TO 2”). Som tidigare kommunicerat – och i enlighet med ingånget så kallat top-down-garantiåtagande i samband med TO 2 – ska Astor Group aktivera garantiåtagandet i syfte att uppnå motsvarande full teckningsgrad i nämnda optionsinlösen. Detta genomförs rent praktiskt genom en riktad nyemission av aktier (”Garantiemissionen”). Således har Astor Groups styrelse idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission av 47 499 aktier till samma kurs som i TO 2, det vill säga 9,90 SEK per aktie.

Som tidigare kommunicerats ingick Astor Group avtal om toppgarantiåtagande med en av Bolagets aktieägare, Anders Danielsson Trä AB, inför lösenperiod av teckningsoptioner av serie TO2. Styrelsen har idag, baserat på bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om Garantiemissionen. Totalt har 47 499 nyemitterade aktier tilldelats garanten. Garantiemissionen sker till samma kurs som i TO 2, det vill säga 9,90 SEK per aktie. Bolaget erhåller därmed ytterligare cirka 470 000 SEK genom Garantiemissionen. Garantiåtagandet har skett vederlagsfritt och således utgår ingen annan ersättning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade emissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanten till följd av ingånget garantiavtal den 30 maj 2024. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att TO 2 nyttjas fullt ut. Styrelsens överväganden grundar sig i en bedömning att det är av vikt för verksamhetens drift och möjligheterna att uppnå kort- och långsiktiga målsättningar att Bolaget får in hela det kapital motsvarande fullt nyttjande av TO 2 kunnat inbringa. Garantiåtagandet omfattar endast den procentuella del som inte tecknats av optionsinnehavare av TO 2 och medför således ingen ytterligare utspädningseffekt för befintliga aktieägare än vad som varit fallet vid fullt utnyttjande av TO 2.

När de nyemitterade aktierna från TO 2 och Garantiemissionen är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Astor Group att uppgå till 39 001 245 aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till cirka 10 284 053,65 SEK.

Rådgivare

I samband med Garantiemissionen är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut. Shark Communication bistår Bolaget med rådgivning gällande kommunikation.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

E-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna består exempelvis av radarstörningssystem och militär flygmateriel samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us