Scandinavian Astor Group redovisar reviderade siffror för dotterbolaget Mikroponent för helåret 2023

24.01.26

Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) meddelar idag 2023 års reviderade siffror för dotterbolaget Mikroponent Aktiebolag (“Mikroponent”). Omsättningen för helåret 2023 uppgår till 50 MSEK med en EBITDA om 5,9 MSEK vilket visar på fortsatt god tillväxt. Sammantaget uppvisar Mikroponent en omsättningsökning om 13 procent och EBITDA växer med 25 procent jämfört med föregående år. Detta innebär att hela beloppet av tilläggsköpeskillingen om 10 MSEK (“Tilläggsköpeskillingen”), som ingår i förvärvsvillkoren för förvärvet av Mikroponent, kommer att aktiveras. Den totala köpeskillingen för Mikroponent uppgår således till det angivna maxbeloppet om 40 MSEK.

“Det är oerhört glädjande att vårt nyligen tillträdda förvärv Mikroponent levererar fina siffror för 2023. Mikroponent upplever en hög efterfrågan med en stark orderbok inom deras affärsområden och som en nybliven del av Astor Group kommer Mikroponent få de medel som behövs för att fortsätta sin tillväxtresa. Med Mikroponent i koncernen breddar vi vårt erbjudande ytterligare och etablerar oss som en större aktör inom försvarsindustrin”, kommenterar Astor Groups VD Odd Werin.

Scandinavian Astor Groups nyligen förvärvade dotterbolag Mikroponent har tagit fram reviderade siffror för helåret 2023. Omsättningen blev 50 MSEK, EBITDA 5,9 MSEK och resultatet efter finans 5 MSEK. Sammantaget uppvisar Mikroponent en omsättningsökning om 13 procent, EBITDA växer med 25 procent och resultatet efter finans ökar med 27 procent jämfört med föregående år.

Detta innebär att den option som härrör en eventuell tilläggsköpeskilling i förvärvsvillkoren om totalt 10 MSEK aktiveras fullt ut. Tilläggsköpeskillingen är uppdelad i två utbetalningar om 5 MSEK, per den sista juni respektive per den sista september 2024. Tilläggsköpeskillingen planeras finansieras utifrån de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med Astor Groups riktade emissionen i november 2023. Teckningsperioden för teckningsoptionen äger rum under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 30 maj 2024. Astor Group tillträdde förvärvet av Mikroponent den 11 december 2023.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

Denna information är sådan som Scandinavian Astor Group (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2024 09:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se.

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us