Scandinavian Astor Group tillträder förvärvet av Airsafe Sweden AB

24.05.17

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har idag fullföljt det tidigare offentliggjorda förvärvet av Airsafe Sweden AB (”Airsafe” eller ”Förvärvet”) – ett företag som erbjuder konstruktion, tillverkning och försäljning av militär och civil flygsäkerhetsmateriel i Upplands Väsby. Genom tillträdet stärker Astor Group sin position inom försvarssektorn.

Vi är glada över att ha slutfört förvärvet av Airsafe Sweden AB, vilket utgör ett betydelsefullt steg för Astor Group inom försvarssektorn. Genom detta förvärv stärker vi vår position och breddar vår försäljning av försvarsprodukter, inte minst genom deras orderbok som per sista mars som uppgick till cirka 21 MSEK. Förvärvet har möjliggjorts genom en framgångsrik riktad emission och vi ser fram emot att integrera Airsafe i vår koncernstruktur”, kommenterar Astor Groups VD Odd Werin.

Den 9 april meddelade Astor Group att Bolaget hade ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Airsafe. Samtliga villkor för Förvärvets genomförande har uppfyllts och Astor Group har därmed idag den 17 maj 2024, tillträtt aktierna i Airsafe. Astor Group kommer att redovisa Airsafe som ett dotterbolag och konsolidera Förvärvet i koncernen från förvärvsdatumet vilket kommer att redovisas i delårsrapporten för andra kvartalet 2024.

Förvärvet bidrar till att bredda Astor Groups försäljning av försvarsprodukter och stärka sin position inom försvarssektorn. Förvärvet har fullt ut finansierats av en genomförd riktad emission.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 20 MSEK med en potentiell tilläggsköpeskilling om högst 5 MSEK, förutsatt att vissa förutbestämda finansiella mål och villkor uppfylls. Den totala köpeskillingen, förutsatt den maximala tilläggsköpeskillingen, uppgår således till 25 MSEK. Astor Group har nu utbetalat den initiala köpeskillingen om 20 MSEK och tillträtt förvärvet. Om Airsafe uppvisar ett reviderat bokslut för räkenskapsåret 2024 med ett EBITDA-resultat som överstiger 2 MSEK, ska 2 MSEK i tilläggsköpeskilling erläggas senast tio dagar efter att bokslutet är reviderat, dock senast 2025-06-30. Om Airsafe uppnår ett EBITDA-resultat som överstiger 2,8 MSEK för 2024 ska ytterligare 3 MSEK erläggas enligt samma villkor. Sammanlagt kan således Tilläggsköpeskillingen bli maximalt 5 MSEK.

Rådgivare

Advokatfirman Fylgia har agerat legal rådgivare till Astor Group i samband med förvärvet.

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna består exempelvis av radarstörningssystem samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us