Scandinavian Astor Group tillträder förvärvet av Mikroponent Aktiebolag

23.12.11

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har idag fullföljt det tidigare offentliggjorda förvärvet av Mikroponent Aktiebolag (”Mikroponent” eller ”Förvärvet”) – ett industriföretag inom laserskärning och etsning baserat i Värnamo. Genom tillträdet stärker Astor Group sin position inom försvarssektorn.

”Vi är glada över att förvärvet av Mikroponent nu är klart, vilket markerar en stor milstolpe i vår pågående tillväxtresa. Med Mikroponent i Astorfamiljen breddar vi nu försäljningen av försvarsprodukter, vilket ytterligare stärker vår position inom försvarssektorn”, kommenterar Astor Groups VD Odd Werin.

Den 8 november meddelade Astor Group att Bolaget hade ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Mikroponent. Samtliga villkor för Förvärvets genomförande har uppfyllts och Astor Group har därmed idag den 11 december 2023, tillträtt aktierna i Mikroponent. Astor Group kommer att redovisa Mikroponent som ett dotterbolag och konsolidera Förvärvet i koncernen under det fjärde kvartalet 2023.

Förvärvet bidrar till att bredda Astor Groups försäljning av försvarsprodukter och stärka sin position inom försvarssektorn. Förvärvet har fullt ut finansierats av dels en genomförd riktad emission, dels genom upptagande av ett lån.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 30 MSEK med en potentiell tilläggsköpeskilling om högst 10 MSEK, förutsatt att vissa förutbestämda finansiella mål och villkor uppfylls. Den totala köpeskillingen, förutsatt den maximala tilläggsköpeskillingen, uppgår således till 40 MSEK. Astor Group har nu utbetalat den initiala köpeskillingen om 30 MSEK och tillträtt förvärvet. Baserat på helårsresultatet för Mikroponent kan en tilläggsköpeskilling om sammanlagt maximalt 10 MSEK betalas ut genom maximalt 5 MSEK senast sista juni 2024 och maximalt 5 MSEK senast sista september 2024. Tilläggsköpeskillingen kommer därmed tas upp som en skuld i Bolagets balansräkning.

Rådgivare
Advokatfirman Fylgia har agerat legal rådgivare till Astor Group i samband med förvärvet.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:
Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin
e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us