Scandinavian Astor Group utvärderar flytt till Nasdaq First North Growth Market Stockholm

23.12.20

Styrelsen för Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har beslutat att utvärdera möjligheten och villkoren för att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (”First North”) och avnotera aktierna från Spotlight Stock Market. Ett eventuellt listbyte beräknas kunna genomföras före utgången av år 2024.

Astor Groups aktie har varit noterad på Spotlight Stock Market sedan januari 2023. Bolagets styrelse och ledning har nu inlett det arbete som krävs för att utvärdera villkoren och förbereda Bolaget inför ett möjligt listbyte till First North. Ett sådant listbyte beräknas kunna ske före utgången av år 2024.

Bolaget anser att ett byte av handelsplats till First North som lämpligt mot bakgrund av Astor Groups internationella verksamhet och affärsrelationer. Genom att byta handelsplats till First North avser Astor Group också nå en bredare grupp av investerare, inklusive institutionella investerare, vilket bedöms kunna främja Bolagets ambitioner och långsiktiga utveckling.

Astor Group kommer att lämna ytterligare information om processen och tidplanen när sådan information finns att tillgå. Handeln i Bolagets aktie kommer att fortgå under processen och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av den initierade processen för ett eventuellt listbyte.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:
Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin
e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us