Scandinavian Astor Groups dotterbolag Marstrom Composite säkerställer lån för att tidigarelägga investering i ökad produktionskapacitet

23.09.19

Scandinavian Astor Group AB (publ) (“Astor Group” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget beslutat att fördjupa relationen med Norion Bank och därför ingått ett låneavtal för dotterbolaget Marstrom Composite AB (”Marstrom”). Lånet är på 6,5 MSEK och avser främst finansiera den planerade utbyggnaden av produktionskapaciteten i Marstrom samt möjliggöra ökat handlingsutrymme.

Marstrom befinner sig i en mycket expansiv fas där en hög orderingång och orderbok ställer krav på ökad produktionskapacitet. Styrelsen i Astor Group har sedan tidigare beslutat om en utbyggnad av produktionslokalerna och en satsning på maskiner som kan bidra till ökad produktionstakt. Genom lånet från Norion Bank kan dessa satsningar tidigareläggas samtidigt som Marstrom behåller rörelsekapitalet intakt. Marstrom har även sedan tidigare en outnyttjad checkkredit på 4 MSEK och en kredit på 1,4 MSEK hos Tjustbygdens Sparbank. Den outnyttjade checkkrediten om 4 MSEK kommer att kvarstå och krediten om 1,4 MSEK kommer att ersättas genom lånet från Norion Bank. Som säkerhet för lånet har Norion Bank pantbrev i fastigheten som är helägd av Marstrom. Det nya lånet i Marstrom som är tecknat hos Norion Bank är på 6,5 MSEK med en ränta om STIBOR3M plus 7% och en löptid på fyra år, fram till sista september 2027.

Scandinavian Astor Technologies AB har sedan tidigare en förvärvskredit hos Norion Bank som per idag uppgår till ca 14 MSEK och som löper med en ränta uppgående till STIBOR3M plus 7%.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us