Stämmokommuniké från årsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ)

23.05.11

Idag, den 11 maj 2023 hölls årsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på sidan Bolagsstämmor.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräknignen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, samt att årets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske samt att till årsstämmans förfogande stående medel, 63 022 816 kr, balanseras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

 

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att kontant arvode till ett totalt värde om 750 000 kronor att utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ersättning till revisor utgår mot godkänd räkning.

 

Beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen.

Årsstämman beslutade att fastställa principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen såsom de framlagts i kallelsen till stämman.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade med erforderlig röstmajoritet i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, förutom med kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller annars genom villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 7 §, 15 kap 5 § första stycket 4 eller 15 kap 7 § aktiebolagslagen.

 

Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet får vara högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman den 11 maj 2023. Syftet med bemyndigandet, och skälet till den eventuella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att med flexibilitet och tidseffektivitet, och vid behov, dels kunna stärka bolagets finansiella ställning, dels kunna möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse, investering i nya eller befintliga verksamheter eller utökad expansion i övrigt.

 

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivån, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

 

Det noteras att per dagen för årsstämman uppgår det registrerade aktiekapitalet till 6 111 800,432805

 

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us