Stämmokommuniké från årsstämma i Scandinavian Astor Group AB

24.05.17

Idag, den 17 maj 2024 hölls årsstämma i Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.astorgroup.se.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, samt att årets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske samt att till årsstämmans förfogande stående medel, 109 757 694 kr, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleant.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att kontant arvode till ett totalt värde om 750 000 kronor att utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna; Lars Granbom, Kristoffer Weywadt, Per Adamsson och Ola Alfredsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt nyval av James McVeigh och Robert Humeur. Till styrelsens ordförande valdes Lars Granbom (omval).

Årsstämman beslutade även att välja det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB (BDO) till Bolagets revisor (nyval). BDO har meddelat att den auktoriserade revisorn Beata Linhammar kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för att utse valberedning och för valberedningens uppdrag som lades fram, vilka överensstämmer med de riktlinjer som varit gällande inför årsstämman 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade med erforderlig röstmajoritet i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Ökningen av aktiekapitalet, får högst motsvara en utspädning av  20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2024 framgår av kallelsen publicerad 2024-04-17.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna består exempelvis av radarstörningssystem samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us