Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ)

23.11.27

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB den 27 november 2023

 

Extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 27 november 2023 kl. 10.00 i Kista. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission från den 9 november 2023

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 9 november 2023 om en riktad emission av högst 2 617 402 units, innehållande två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. För att underlätta genomförandet av den riktade emissionen har units initialt tecknats av Nordic Issuing AB i egenskap av emissionsinstitut till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidareöverlåtelse till de slutliga investerarna till priset 13,20 kronor per unit.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission från den 9 november 2023 till personer i den s.k. Leo-kretsen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 9 november 2023 om en riktad emission av högst 136 890 units, innehållande två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. För att underlätta genomförandet av den riktade emissionen har units initialt tecknats av Nordic Issuing AB i egenskap av emissionsinstitut till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidareöverlåtelse till de slutliga investerarna till priset 13,20 kronor per unit.

Val av ny styrelseledamot och fastställande av arvode

Stämman beslutade att välja Ola Alfredsson till ny styrelseledamot i Bolaget samt att Ola Alfredsson ska erhålla det arvode som, enligt beslut på årsstämman, skulle ha utgått till Wictor Billström för hans tid som styrelseledamot sedan årsstämman 2023 men som ännu inte utbetalats. Ola Alfredsson kommer således erhålla totalt 100 000 kronor i styrelsearvode för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Ökningen av aktiekapitalet, får motsvara en utspädning av högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången för att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us