Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ)

23.06.15

Idag, den 15 juni 2023, hölls extra bolagsstämma i Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”). Vid extra bolagsstämman fattades nedan angivna beslut med erforderlig majoritet. Beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på sidan Bolagsstämmor.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade med erforderlig röstmajoritet att godkänna nedan förslag om riktad nyemission av aktier till styrelseledamot och CFO Wictor Billström samt till VD Odd Werin.

Bolagets aktiekapital ska ökas med 156 143,08 kronor, genom nyemission av högst 592 157 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Astor Groups VD Odd Werin helägda bolaget Odds Solutions AB (200 000 aktier) och styrelseledamoten Wictor Billström (392 157 aktier). Teckningskursen ska vara 2,55 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2023. Tecknade aktier ska betalas kontant eller genom kvittning senast den 30 juni 2023. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us