Teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts till 9,90 SEK per aktie

24.05.10

Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emissioner som beslutades om på extra bolagsstämma den 27 november 2023. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 har fastställts till 9,90 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 13 maj 2024.

Den 27 november 2023 beslutade extra bolagsstämma att godkänna styrelsens beslut om genomförande av två riktade emissioner av units. Varje unit innefattade dels aktier, dels teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt emitterades 2 754 292 teckningsoptioner av serie TO 2.

Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Astor Group under nyttjandeperioden som pågår från och med den 13 maj 2024 till och med den 30 maj 2024. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 9,90 SEK per nytecknad aktie i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 27,3 MSEK före emissionskostnader om högst cirka 1,5 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 ökar aktiekapitalet med 726 266,216400 SEK, från 9 557 787,432769 SEK till 10 284 053,649169 SEK genom nyemission av 2 754 292 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 36 246 953 aktier till 39 001 245 aktier, motsvarande en total utspädning om cirka 7,06 procent av kapitalet för befintliga aktieägare som inte nyttjar teckningsoptioner av serie TO 2.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.astorgroup.se).

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 2

  • 13 maj 2024 – Nyttjandeperioden inleds
  • 30 maj 2024 – Nyttjandeperioden slutar
  • 31 maj 2024 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 19 juni 2024 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare. Eversheds Sutherland är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut. Shark Communication bistår Bolaget med rådgivning gällande kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta: Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: info@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Koncernen delas in i två affärsområden, Astor Industry och Astor Tech där produktportföljerna består exempelvis av radarstörningssystem samt metall- och kompositkomponenter. Astor Group är ett publikt bolag vars aktie handlas under kortnamn ASTOR på Spotlight Stock Market. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us