Aktien

Scandinavian Astor Group är noterat på Spotlight Stock Market under kortnamnet ASTOR. Scandinavian Astor Group (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister i enlighet med svensk lag.

Handelsinformation
Aktien
ISIN: SE0019175274
Kortnamn: ASTOR

För mer information om aktien besök Spotlight Stock Markets hemsida.

 

Incitamentsprogram 2022/2025

Det finns 850 000 teckningsoptioner av incitamentsprogram 2022/2025 till styrelse och ledning i Bolaget. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Astor Group till en teckningskurs motsvarande 5,1 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer bolaget att tillföras cirka 4,3 MSEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 15 december 2025 till och med den 30 december 2025. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet öka med 110 500 kronor. Utspädningen om samtliga teckningsoptioner tecknas uppgår till 3,1%, givet antal aktier i bolaget vid Q3 2023 rapportens offentliggörande. Se nedan tabell för fördelning.

Innehavare Antal teckningsoptioner
Odd Werin, VD 350 000 st
Lars Granbom, Styrelseordförande 200 000 st
Fredrik Lindblom, VD Marstrom Composite AB 150 000 st
Wictor Billström, CFO 50 000 st
Ronny Christoffersen, Ledamot 50 000 st
Håkan Ekengren 50 000 st
Totalt:  850 000 st

Teckningsoptioner av serie TO2

I november 2023 genomförde Scandinavian Astor Group två riktade nyemissioner av totalt 2 754 292 units, varav en (1) unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Den första emissionen omfattar 2 617 402 units och riktades till Investerarna och den andra emissionen omfattar 136 890 units och riktades till Bolagets styrelseledamöter Wictor Billström, Kristoffer Weywadt och adjungerande Ola Alfredsson, ledande befattningshavare Odd Werin, och Wictor Billström samt Senior advisor Anders Grenstad.

Varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. En (1) teckningsoption av serie TO 2 avses berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent  av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan nyttjandeperioden börjar, dock lägst teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna och högst 150 procent av teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 avses äga rum under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 30 maj 2024.

Vid inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterats till Investerarna, med nyttjandeperiod från och med den 13 maj 2024 till och med den 30 maj 2024, kan fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 som emitterats till Investerarna innebära att Bolagets aktiekapital ökar med maximalt ytterligare  690 170,34 SEK från  8 634 888,99 SEK till 9 325 059,33 SEK och antalet aktier ökar med maximalt ytterligare 2 617 402 aktier från 32 746 953 aktier till 35 364 355 aktier, motsvarande en ytterligare utspädning om maximalt 7,4 procent för befintliga aktieägare som inte deltog i emissionen.

Vid efterföljande inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterats till Bolagets styrelse och ledande befattningshavare, med nyttjandeperiod från och med den 13 maj 2024 till och med den 30 maj 2024, kan fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 som emitterats till Bolagets styrelse och ledande befattningshavare innebära att Bolagets aktiekapital ökar med maximalt ytterligare 36 095,87 SEK från 8 634 888,99 SEK till 8 670 984,86 SEK och antalet aktier ökar med maximalt ytterligare 136 890 aktier från 32 746 953 aktier till 32 883 843 aktier, motsvarande en ytterligare utspädning om maximalt 0,4 procent för befintliga aktieägare som inte deltog i emissionen,.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 ökar därmed aktiekapitalet med 726 266,22 SEK, från 8 670 984,86 SEK till 9 361 155,20 SEK genom nyemission av 2 754 292 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 32 746 953 aktier till 35 501 245 aktier, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 7,8 procent av kapitalet för befintliga aktieägare som inte deltog i de Riktade Nyemissionerna. Detta under förutsättning att både de Riktade Emissionerna genomförs.

För mer information, läs pressmeddelandet som offentliggjordes den 9 november 2023.

Read more

Further reading

  • Ägare
  • Aktiekapital
  • For additional information contact us

    Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

    Contact us