Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Astors bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen, Spotlight Stock Markets regelverk samt interna regler och föreskrifter.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Astor omfattas inte formellt av Koden och bolagets styrelse har för närvarande valt att inte tillämpa Koden. Vi strävar dock efter att följa Koden i de avseende som är relevant för bolaget med hänsyn till den verksamhet som bedrivs.

Bolagsstämma, I enlighet med aktiebolagslagen utövas aktieägarnas inflytande i bolaget på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma beslutar aktieägarna i centrala frågor, såsom exempelvis ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner av bolagets vinst, val av styrelseledamöter och revisorer samt beslut om ersättning till desamma samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Read more

Further reading

  • Bolagsordning
  • Bolagsstämmor
  • For additional information contact us

    Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

    Contact us