Scandinavian Astor Group delårsrapport januari – mars 2023

23.05.11

Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Astor Group AB (publ) (”Astor Group” eller ”Bolaget”) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2023. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på sidan Finansiella rapporter.

Sammanfattning av delårsrapport jan – mar 2023

– Fortsatt stark utveckling inom komposit och kommersialisering av ASTOR IV

 

Koncernen sammanfattning perioden januari – mars 2023

 • Nettoomsättningen ökade till 16 538 (2 513) TSEK
 • EBITDA uppgick till -876 (-351) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 583 (-1 205) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 689 (9 005) TSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,136 SEK (-0,064)* SEK
 • Soliditeten uppgick till 28 % (39 %)

 

Moderbolaget sammanfattning perioden januari – mars 2023**

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK
 • EBITDA uppgick till -276 (-) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -128 (-) TSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -149 (-) TSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,015 (-) SEK

 

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 18 962 000 aktier per 2023‐03‐31. För jämförelsesiffran har samma antal aktier används.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Astor Group avses Scandinavian Astor Group AB (publ) med organisationsnummer 559353–3922.

** Från och med registreringsdatumet 2021-12-15 till 2022-12-08 var moderbolaget Scandinavian Astor Group AB (tidigare Renewable Ventures Nordic 2 AB) ett förvärvsföretag utan dotterföretag och verksamhet, därför saknas jämförelsetal för motsvarande period föregående år.

 

Händelser under perioden januari – mars 2023

 • Den 12 januari 2023 noterades Astor Groups på Spotlight Stock Market, vilket markerade första dag för handel med bolagets aktie på marknadsplatsen.
 • Den 13 januari 2023 meddelade Scandinavian Astor Groups att deras dotterbolag, Marstrom Composite AB, under helåret 2022 ökade omsättningen med cirka 34% till totalt 55 MSEK med en förbättrad vinstmarginal jämfört med året innan.
 • Den 19 januari 2023 förvärvade Astor Groups dotterbolag, My-konsult Teknik AB, ett patent för att momentant göra ett mottagarsystem bredbandigt med hjälp av frekvenskodning. Med det här patentet kan Astor vidareutveckla radarvarnare och störtekniker med avancerade tekniska metoder.
 • Den 10 mars 2023 meddelade Bolaget att My-konsult Teknik AB agerar värd för Bolagets franska samarbetspartners delegation och i samband med detta besök demonstrerades radarstörningssystemet Astor IV. Bolaget bedömde att intresset för systemet var stort utifrån aktuella säkerhetspolitiska läget.
 • Astor Group offentliggjorde den 15 mars 2023 teckningskurser för teckningsoptioner av serie TO 1 till 2,12 SEK per aktie. Teckningsoptionen var inte upptagen till organiserad handel.
 • Den 16 mars 2023 meddelade Bolaget att man ingått avtal om toppgarantiåtaganden från externa investerare inför lösenperioden av teckningsoptioner av serie TO 1. Garantiåtagandena uppgick till cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av den totala emissionsvolymen. Samtidigt meddelades att styrelse och ledning i Bolaget avsåg nyttja teckningsoptioner av serie TO1 motsvarande cirka 2 MSEK, vilket garanterade hela summan i optionsinlösen.
 • Den 27 mars 2023 offentliggjorde Astor Group information om valberedningen och deras förslag till styrelse. Valberedningen föreslog inför årsstämman 2023 att styrelsen ska bestå av sex ledamöter inklusive styrelseordförande. Förslag på nya personer i styrelsen var Kristoffer Weywadt, Per Adamsson och Per Wärn.

 

Händelser efter perioden januari – mars 2023

 • Den 3 april 2023 meddelade Bolaget utfallet i deras inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 2 736 168 teckningsoptioner, motsvarande en teckningsgrad om 72,15 procent. Återstående 27,85 procent tilldelades toppgarantiåtagarna genom en riktad emission av aktier. Astor Group tillfördes därmed cirka 8 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 12 april 2023 meddelade Astor Group att dotterbolaget Marstrom Composite erhållit en order om 5,3 MSEK från BAE Systems Bofors AB. Ordern som avser flera kompositkonstruktioner och fundament för tillämpning inom försvarssektorn kommer att levereras under hösten 2023 och våren 2024.
 • Den 13 april 2023 skickade Bolaget ut en kallelse till årsstämma i Astor Group som kommer hållas den 11 maj 2023.
 • Den 27 april 2023 publicerades årsredovisningen för Scandinavian Astor Group AB.
 • Den 27 april 2023 meddelade bolaget att dotterbolaget My-Konsult AB (“My-K”) har genomfört framgångsrika tester i skarp miljö med radarstörningssystemet Astor IV. Testerna gjordes mot en radarstation i FMV:s regi med syfte att mäta uteffekt, känslighet och ett urval av störtekniker. Utvärderingen av Astor IV görs som ett led inför leverans av systemet till My-K:s franska samarbetspartner, målflygsbolaget SDTS.
 • Bolaget meddelade den 9 maj 2023 att Astor Groups dotterbolag My-K förstärkt säljorganisationen genom rekryteringen av Bo Wallander som startade 1 april 2023. Rekryteringen görs som en del i My-K:s intensifierade arbete med kommersialiseringen av affärsområdet radarstörning.
 • Den 9 maj 2023 meddelade Bolaget att en kvittningsemission genomförts till garantiåtagare som följd av Astor Groups inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”). Som tidigare kommunicerat – och i enlighet med ingångna så kallad top-down-garantiåtaganden i samband med TO 1 – ska Astor Group kompensera garantiåtagarna genom en riktad nyemission av aktier där garantiåtagarnas fordringar kommer kvittas mot aktier. Således har Astor Groups styrelse, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 8 december 2022, beslutat om en riktad nyemission av 423 992 aktier till samma kurs som i TO 1, det vill säga 2,12 SEK per aktie (”Kvittningsemissionen”).

 

VD Odd Werin kommenterar

Nytt kapital in i koncernen genom en optionsinlösen, ett genomfört patentförvärv och lyckade demonstrationer av Astor IV. Scandinavian Astor Group lägger ett späckat och framgångsrikt kvartal bakom sig.

I januari kunde vi meddela att Astor Groups dotterbolag Marstrom Composite AB under helåret 2022 ökade sin omsättning med cirka 34 procent till totalt 55 MSEK, samt uppvisade en förbättrad vinstmarginal jämfört med året innan. Ett styrkebesked och vi kan se att den positiva trenden fortsätter in i 2023 med fulla orderböcker för dotterbolagen Marstrom Composite AB och JPC Composite AB.

Vi genomförde också en inlösen av teckningsoptioner under kvartalet där vi erhöll 8 MSEK. Teckningsoptionerna tecknades till 72,15 procent och genom toppgarantiåtaganden om resterande 27,85 procent tillfördes Astor Group hela beloppet om 8 MSEK före emissionskostnader. Synnerligen positivt för koncernen som visar att tilltron till vår affär och de produkter vi producerar är solid. Genom kapitalinjektionen kommer vi kunna investera i bland annat affärsutveckling.

Dotterbolaget My-konsult Teknik AB genomförde även ett patentförvärv som gör att vi bibehåller vårt försprång i förhållande till konkurrerande lösningar. Patentet utgör en metod för att med hjälp av frekvenskodning göra ett mottagarsystem momentant bredbandigt trots att ingående digitala mottagare har begränsad bandbredd. Genom patentet kan vi nu vidareutveckla radarvarnare och störtekniker med avancerade tekniska metoder, vilket stärker våra konkurrensfördelar och styrkan i vårt erbjudande gentemot framtida kunder.

I mars hade vi nöjet att demonstrera Astor IV, nästa generations radarstörningssystem, och dess kapacitet för en fransk delegation. Dotterbolaget My-konsult befinner sig just nu i slutskedet av utvecklingen av systemet och vi närmar oss i rask takt kommersialisering. Som en del av detta har vi ett aktivt samarbete med den franska motsvarigheten till FMV, det franska flygvapnet och målflygbolaget SDTS för tester av Astor IV. Demonstrationen gick mycket bra och vi ser fram emot att fördjupa dessa affärsdiskussioner givet den starka potential vi ser i Astor IV och mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget som råder.

Vidare ser vi även att vår eftermarknadsaffär växer där My-konsult fick en order från FMV om 0,5 MSEK för service och uppgradering av tidigare levererade Astor III-system. Ordern är ett kvitto på att vår eftermarknadsaffär fungerar och att vi har en bra modell för att kunna förlänga livslängden på befintliga Astor system. Genom att vi aktivt arbetar även med eftermarknad för våra avancerade radarsystem ser vi att det på sikt kan vara ett viktigt bidrag i tillväxten av hela affärsområdet.

Efter rapportperiodens slut genomfördes även framgångsrika tester av Astor IV i skarp i miljö. Testerna genomfördes av dotterbolaget My-konsult mot en radarstation i FMV:s regi med syfte att mäta uteffekt, känslighet och ett urval av störtekniker. Testerna var ett led inför leveransen av Astor IV i maj till vår franska samarbetspartner SDTS. STDS har under många år erbjudit flygutbildningstjänster till den franska Försvarsmakten och erbjuder utbildning som med största möjliga realism svarar mot franska Försvarsmakten utbildningsbehov. Testerna var en central milstolpe för Astor som stärker förtroendet för vårt radarstörningssystem och skapar en solid grund för de fortsatta affärsdiskussionerna med bland andra SDTS.

Vi ser fram emot att få hålla alla aktieägare uppdaterade om utvecklingen i denna och alla andra delar av vår verksamhet det kommande kvartalet och hoppas kunna bibehålla det positiva momentum som våra verksamheter just nu befinner sig i.

Stockholm i maj 2023

Odd Werin, vd Scandinavian Astor Group AB (publ)

 

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

For additional information contact us

Do you want to know more about our technology and how we can help you solve your problem?

Contact us